ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ У 2005. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
Pocetna stranica  

ГАЛЕРИЈА:

1. Даница Масниковић "СЛИКЕ"
(23.3. - 21.4.2005.)
2. Оља Ивањицки "СЛИКЕ"
(6.5. - 6.6.2005.)
3. Петар Ђорђевић "ИЗ ЦИКЛУСА ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ У НЕГАТИВУ"
(8.6. - 3.7.2005.)

4. Јордан Ерчевић "СЛИКЕ, ЦРТЕЖИ И СКУЛПТУРЕ" (21.9. - 17.10.2005.)
5. 13. салон антиратне карикатуре (20.10. - 07.11.2005.)
6. Друштво српских уметника
"ЛАДА"
(9.11. - 30.11.2005.)
7.
Владан Радовановић "СИНТЕЗИЈСКА УМЕТНОСТ" (21.12.2005.- 08.02.2006.)МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА:

1. Павле Поповић "СЛИКЕ" (3.2. - 10.3.2005.)
2. Иван Милуновић "СЛИКЕ"
(11.3. - 23.3.2005.)
3. Радомир Ђукановић "СЛИКЕ" (24.3.- 13.4. 2005.)
4. Горан Димић "G&D Primavera"
(14.4. - 20.4.2005.)
5. Драган Ђорђевић "СКУЛПТУРЕ А&А"
(21.4. - 4.5.2005.)

6. Мирко Бркуљан "СЛИКЕ" (19.5. - 8.6. 2005.)
7. Михаило Млинар "СКУЛПТУРЕ" (9.6. - 29.6.2005.)
9. Марија Јовичић "Идејно решење зграде ФИЛУМ-а у Крагујевцу" (30.6.-5.7.2005.)
10. Иван Недељковић "АРТ ГЛАС РЕЦИКЛАЖА" (6.7. - 25.8.2005.)

11. Група аутора "ЦРТЕЖ-ПОГЛЕД-СТАВ II" (15.9. - 16.11.2005.)
12. Бојан Оташевић "ГРАФИКЕ" (17.11. - 13.12.2005.)
13. Миливоје Штуловић "ВИЗАНТИЈСКЕ КУТИЈЕ И СЛИКЕ"
(14.12.2005.-18.01
.2006.)

АРХИВА
 

Pocetak stranice© Народни музеј Крагујевац 2004