Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2010. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   
 
 
 


АРХИВА

МОДЕРНА ГАЛЕРИЈА

Изложбе у 2010. години:

1. Ј. Шалинић-Терзић, Ж. Ђуровић, З. Ивановић, Б. Оташевић, ”ЕРОТИКА”, изложба цртежа (23.12.2009.-22.03.2010.)
2. АНТОНИ МИРО-Графике из збирке Народног музеја Крагујевац
3. Изложба 4. генерације ФИЛУМ-а, ЗИДНО СЛИКАРСТВО
(10.06.-17.06.2010.)
4. Душан Нешковић (Шабац)-изложба слика
(28.10.-17. 11.2010.)
5. Александар Зарић-"ТУНЕЛ", изложба слика
(25.11.-22.12.2010.)
6. Зоран Ивановић-(Параћин)-"СЕЋАЊЕ НА ПРИРОДУ",
(23.12.2010.-11.01.2011.)


© Народни музеј Крагујевац 2004