ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013.
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ бр.  3/13
   
   
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
2. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА
 
 
3. ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ
 
       


Pocetak stranice
 
© Народни музеј Крагујевац 2004