ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2013. година
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
   
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
 

 

 

 

 

 

Р. бр

Назив јавне набавке

Објављено на
порталу ЈН

 Конкурсна документација

1.

услугa-заштита 4 скулптуре из Историјско
уметничког одељења ливењем у бронзи
29.11.2013.

 
       

 
© Народни музеј Крагујевац 2004