ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2014.
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/14
   
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/14 – штампање каталога
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 3/14
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
2. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 3/14 – Услуга конзервације 150 етнолошких предмета
2. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
 

 

 

 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 4/14

 

3. ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА
ЈАВНА НАБАВКА бр. 4/14 – Услуга конзервације 150 етнолошких предмета
 
       

3. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА2. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА
1. ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ
КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА-ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 5/14
3. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА


ЈАВНА НАБАВКА бр. 5/14ЈАВНА НАБАВКА –откуп етнолошких предмета

1. Обавештење о покретању поступка
2. КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА

 
© Народни музеј Крагујевац 2004