ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017. година
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
   
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
 

 

 

 

 

 

Р. бр

Назив јавне набавке

Објављено на
порталу ЈН

 Конкурсна документација

1.

штампање каталога
19.05.2014.

2.

Услуга конзервације 150 етнолошких предмета

23.12.2014.

3.

откуп етнолошких предмета
25.12.2014.

 
       

 
© Народни музеј Крагујевац 2004