Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2014. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   
 
 
АРХИВА

МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН

Изложбе у 2014 години:

1. ”НЕОБИЧНЕ МИНИЈАТУРЕ” из колекције Миће Ранковића (16.01.–12. 02.2014.)
2. Милица РАДОВИЋ ”СЛИКЕ” (13.02.–12.03.2014.)
3. КАТАРИНА РАДОЈЛОВИЋ (Ниш) ”МЕСЕЧЕВЕ ПРИЧЕ И ОТИСАК СЕНКЕ”,
цртежи и слике (13.03.–15.04.2014.)
4. ”ИЗ ВАЈАРСКЕ ЗБИРКЕ – РОКСАНДИЋ, ПАНИЋ, САНДИЋ”, (17.04.–13.05.2014.)
5. МИЛЕНА БЕЛЕНЗАДА (Крагујевац), Цртежи и мозаици (15. 05.–17.06.2014.)
6. Прва изложба - Цртежи  Студенти ФИЛУМ-а Крагујевац (19.06.– 28.07.2014.)
7. Стабилизација, САЊА ПАЛИБРК И МАРИЈА ЈОВАНОВИЋ (31.07.-03.09.2014.)
8. МИЛОШ САРИЋ, САВРЕМЕНИ УРБАНИ ФЕНОМЕН, Слике, (04.09.-07.10.2014.)
9. ”У СУСРЕТ АРХИТЕКТУРИ-Објекти и простори Крагујевца-дипломски и студентски радови архитеката 2004-2014.
(09.10.-10.12.2014.)
10.
Бранка Зорбић, “Између земље и неба-живот на неолитским насељима централне Шумадије“, из Археолошке збирке НМКГ
(22.12.2014. – 04. 02.2015.)

© Народни музеј Крагујевац 2004