ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2015. година
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
   
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
 

 

 

 

 

 

Р. бр

Назив јавне набавке

Објављено на
порталу ЈН

 Конкурсна документација

1.

Oткуп етнолошких предмета
09.04.2015.

2.

Набавка електричне енергије
10.06.2015.

3.

Услугa штампања каталога
19.06.2015.

4.

Откуп етнолошких предмета
24.11.2015.

 
       

 
© Народни музеј Крагујевац 2004