ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2016. година
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
   
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
 

 

 

 

 

 

Р. бр

Назив јавне набавке

Објављено на
порталу ЈН

 Конкурсна документација

1.

Уметничка дела за Збирку

13.04.2016.

2.

  Електрична енергија

18.04.2016.

3.

Канцеларијски материјал по партијама           

20.04.2016.

4.

Услуга припреме за штампање и штампање

17.05.2016.

5.

Гориво-моторни бензин            

17.06.2016..

6.

Услуга одржавања хигијене

04.07.2016.

7.

Услуга мобилне телефоније

04.07.2016.

8.

 Услуга противпровалне инсталације и инсталација дојаве пожара

09.11.2016.

9.

Предмети за збирку

30.11.2016.

 
       

 
© Народни музеј Крагујевац 2004