ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2017. година
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
   
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
 

 

 

 

 

 

Р. бр

Назив јавне набавке

Објављено на
порталу ЈН

 Конкурсна документација

1.

Ликовно-графичко решење, припрема и штампање каталога    

13.04.2017.

2.

Набавка електричне енергије-Прва партија                   

27.04.2017.

3.

Услуга телефони-фиксни           

28.04.2017.

4.

Гориво-моторни бензин, дизел гориво и течни нафтни гас         

17.05.2017.

5.

Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера                      

24.05.2017.

6.

Канцеларијски материјал

26.05.2017.

7.

Услуга одржавања хигијене

05.06.2017.

8.

Услуга осигурања моторних возила 

06.06.2017.

9.

Услуга свеобухватне продукције изложбе „Војвода Радомир Путник, година јубилеја“.        

07.08.2017.

10.

Рачунарска опрема                                                          

29.09.2017.

11.

Услуга сервисирања рачунара                                     

13.11.2017.

12.

Услуга осигурања имовине               

13.11.2017.

13.

Вајање и израда у бронзи парковске бисте са рукама Милоша Обреновића

07.12.2017.

 
       

 
© Народни музеј Крагујевац 2004