ЈАВНЕ НАБАВКЕ 2018. година
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
   
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
ПОРТАЛ ЈАВНИХ НАБАВКИ
 
 

 

 

 

 

 

Р. бр.

Назив јавне набавке

Објављено на
порталу ЈН

 Конкурсна документација

1.

Нови тонери 1/18

29.3.2018.

2.
Услуга ликовног решења,
припреме за штампање и штампање
3/18
16.04.2018.
3.
Електрична енергија-прва партија
20.04.2018.
4.
Телефони-фиксни
20.04.2018.
5.
Набавка добра-гориво
15.05.2018.
6.
Услуга сервисирања штампача и рециклажа тонера
25.05.2018.
7.
Услуга осигурања возила
04.06.2018.
8.
Канцеларијски материјал по партијама
07.06.2018
9.
Услуга сервисирања рачунара
14.06.2018.
10.
Услуга одржавања хигијене
15.06.2018.
11.
Услуга мобилне телефоније
06.07.2018
12.
Предмети за збирку
01.08.2018.
13.
14.
 
       

 
© Народни музеј Крагујевац 2004