Античка збирка

АРХЕОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ - АНТИЧКА ЗБИРКА

Античку збирку Народног музеја у Крагујевцу чини 104 инвентарисана предмета и око 800 предмета који су део студијске збирке. Налази потичу са локалитета као што су: Градац, Маскар, Радмиловићи, Топола, Опланић, а до њих се дошло у већој мери рекогносцирањима и археолошким ископавањима (преко 50 %), док се у мањој мери ради о поклонима или случајним налазима ( око 30 %). Систематска ископавања се везују за локалитет Радимиловићи код Кнића и обухватају око 20 % материјала.  

Збирку води: Марија Сарић, виши кустос археолог.