ч
Амиџин конак је једини до данас сачуван објекат из дворског комплекса кнеза Милоша. Pocetna stranica Име је добио по Сими Милосављевићу-Паштрмцу, званом Амиџа, устаничком барјактару и управнику Кнежевог двора. Конак је подигао кнез Милош у периоду између 1819. и 1824. године, а служио је за становање Симе Милосављевића и људи који су били у сталној Милошевој служби, као и за боравак нахијских кнежева када би послом долазили у Крагујевац.
Амиџин конак је репрезент балканско-оријенталног стила. То је спратна грађевина, изграђена у бондручном конструктивном систему, са два еркера на јужној страни и тремом на северној и источној страни. Зграда је 28.10.1947. године одлуком Скупштине СР Србије добила статус споменика културе од великог значаја.
ОБЈЕКТИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА-АМИЏИН КОНАК
amidzinkonak
Амиџин конак
-поглед са улице
Амиџин конак
-поглед из дворишта Музеја
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
 
 
Amidzin konak
Амиџин конак
-поглед са југозападне стране
Amidzin konak
   
Амиџин конак
-поглед са југоисточне стране
     
  
© Народни музеј Крагујевац 2004