Оснивањем Народног музеја у Крагујевцу, 1949. године, са научно-истраживачким радом почело је и археолошко одељење. На територији Шумадије, регистровано је преко 200 археолошких локалитета са којих има око 120.000 предмета, од којих је инвентарисано 3151 предмет. Заступљене су све старе културе од праисторије до средњег века, са акцентом на Дивостин, Гривац, Љуљаке, Добрачу, Градац и Радмиловић. Поједини пројекти су реализовани у сарадњи са универзитетима у Београду и Питсбургу (САД) и Центром за научна истраживања САНУ и Универзитетом "Светозар Марковић" у Крагујевцу. У последњих годину дана (2003/2004.) регистровано је 5 локалитета у самом граду Крагујевцу, међу којима и Конак кнегиње Љубице.


Подела збирке:

-Праисторијска збирка
коју води Бранка Зорбић, виши кустос археолог
контакт: brankazorbic@muzej.org.rs

-Античка збирка
-Нумизматичка збирка
које води Марија Сарић, виши кустос археолог
контакт: marijasaric@muzej.org.rs

-Средњовековна збирка
коју води Игор Ђуровић, кустос археолог
контакт: igordjurovic@muzej.org.rs

СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА-ОДЕЉЕЊЕ ЗА АРХЕОЛОГИЈУ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   
     
       
       
 


   
© Народни музеј Крагујевац 2004