АРХЕОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ- АНТИЧКА ЗБИРКА

Фибула, прва половина IV века

Античка збирка

Античку збирку Народног музеја у Крагујевцу чини 104 инвентарисана предмета и око 800 предмета који су део студијске збирке. Налази потичу са локалитета као што су: Градац, Маскар, Радмиловићи, Топола, Опланић, а до њих се дошло у већој мери рекогносцирањима и археолошким ископавањима (преко 50 %), док се у мањој мери ради о поклонима или случајним налазима ( око 30 %). Систематска ископавања се везују за локалитет Радимиловићи код Кнића и обухватају око 20 % материјала.  


Збирку води: Марија Сарић, виши кустос археолог:
Класична збирка
Merkur Knic
Pijuk Rim
Gema Svetlic
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
       
   
Средњовековна збирка
 
       
 


Pocetak stranice 
© Народни музеј Крагујевац 2004