АУТОРСКА ПРАВА И АУТОРИ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ

Веб сајт и његов садржај су својина Народног музеја Крагујевац.
Сви текстови и слике на овом веб сајту су заштићени законом и њихово објављивање у целини или у деловима није дозвољено, осим уз посебно писмено одобрење Народног музеја Крагујевац.

Ауторски тим:
Издавач: Народни музеј Крагујевац
За издавача: Александар Стаменковић, Директор
Аутори текстова и избор експоната: Кустоси стручних одељења
Веб дизајн, графичка припрема и обрада: Видан Папић, Миљан Недељковић
и Жарко Заграђанин
Година производње: 2004
Ментор: Др Душан Стефановић
Фотографије: Предраг Михајловић
Логичко пројектовање и техничка реализација: Жарко Заграђанин
Webmaster: Жарко Заграђанин

Све примедбе, сугестије и коментаре у вези са функционисањем ове презентације можете послати на e-mail адресу webmastera: profesor@beotel.net

home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   
     
       
       
 
   
© Народни музеј Крагујевац 2004
Pocetna stranica