ОДЕЉЕЊЕСТРУЧНЕ БИБЛИОТЕКЕ

Библиотека Народног музеја спада у специјализоване библиотеке. Фонд књига износи око 11378 библиотечких јединица, књига и периодике, углавном из историје, историје уметности, етнологије, археологије и књижевности, као и стара и ретка књига и каталози изложби. Pocetna stranica

Библиотеку води Владимир Јагличић

контакт:


ОДЕЉЕЊЕ ЗА ДОКУМЕНТАЦИЈУ КУЛТУРНИХ ДОБАРА

Компјутерска обрада културних добара из музејских збирки Народног музеја у Крагујевцу: археолошке, етнолошке, историјске, и збирке ликовне уметности спроводи се у оквиру јединственог информатичког система у земљи.
У одељењу документације води се Улазна књига за све музејске предмете, било да су поклоњени, откупљени, откривени на рекогносцирању, ископани приликом археолошких истраживања, из легата или на други начин доспели у установу у којој су, обрађени, заштићени и смештени по музеолошким захтевима.

Одељење документације води Жарко Заграђанин, кустос документалиста (професор информатике)

контакт
: profesor@beotel.net

СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА-БИБЛИОТЕКА И ДОКУМЕНТАЦИЈА
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
     
     
 


Pocetak stranice


   
© Народни музеј Крагујевац 2004