Изложбе које се организују у Народном музеју у Крагујевцу представљају важан сегмент делатности Музеја који јавности презентује не само музејски материјал, већ и области које су резултати широке међумузејске и међународне сарадње и, посебно, област савремене уметности. Уз сталне музејске поставке и повремене изложбе са највреднијим експонатима из збирки, Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а , такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.
ИЗЛОЖБЕ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
*ТЕМАТСКЕ ИЗЛОЖБЕ
SKULPTURE IZ ZBIRKE NMK
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
   
     
     
       
 HLADNO I VATRENO ORUZJE SA OPREMOM IZ ZBIRKI NMK
 
© Народни музеј Крагујевац 2004