ч

Кућа проте Милоја Барјактаровића, (Кућа Светозара Марковића) у улици Светозара Марковића бр. 21, заштићена је као споменик културе 1948. године, а категорисана као културно добро од изузетног значаја 1979. године.

Кућа је под заштитом као објекат народне архитектуре, с почетка 19. века. Састоји се из четири просторије, трема, мањег доксата и подрума. У кући је живео прота Милоје Барјактаровић, свештеник, вероучитељ и пријатељ Светозара Марковића, социјалисте, који је у њој боравио повремено као гост. Кућа је откупљена 1970-тих година за потребе музејске презентације и у њој је након реконструкције 1975. године  наредних тридесетак година била стална историјска  изложбена поставка „Живот и дело Светозара Марковића“. Након обимних радова 2005. године Кућа је поново отворена за јавност изложбом „Куварица“ 2006. године, а стална етнолошка поставка на којој је представљен Градски живот у Крагујевцу у другој половини 19. века је од 2007. године. Амбијенталном поставком у три просторије представљен је живот типичне градске породице (са предметима који су припадали проти Милоју Барјактаровићу и личним предметима Светозара Марковића, као и њиховим портретима). У четвртој, изложбеној просторији су повремене тематске изложбе.

ОБЈЕКТИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА-КУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА
Кућа проте Милоја Барјактаровића
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
 
 
 
 
     
       
  
© Народни музеј Крагујевац 2004