ОБЈЕКТИ НАРОДНОГ МУЗЕЈА- КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА
Konak kneza Mihaila
Конак кнеза Михаила
спољашност
Konak kneza Mihaila
Конак кнеза Михаила
унутрашњост-приземље
Konak kneza Mihaila
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
Pocetna stranica
 
 
 
 
Конак кнеза Михаила
унутрашњост-спрат
На захтев кнеза Михаила Обреновића око 1860. године у оквиру дворског комплекса кнеза Милоша подигнута је нова зграда.
У оријенталном комплексу, Конак кнеза Михаила је представљао једну од првих европских грађевина, рађених по аустријском узору. Конак има високо приземље, спрат и таван и правоугаоне је основе. Утицај европске архитектуре назначен је симетријом и сведеном класицистичком орнаментиком.
Одлуком Скупштине СР Србије зграда је 1979. године утврђена за споменик културе од великог значаја.

 
© Народни музеј Крагујевац 2004