Основна делатност Музеја обавља се о уквиру стручних одељења (археолошко, етнолошко, историјско и историјско-уметничко) која у појединим сегментима рада излазе из географских оквира Шумадије и хронолошки и тематски покривају широка подручја, свако од њих има специфичности. Као комплексни музеј Народни музеј Крагујевац има посебне захтеве везане за координацију рада стручних одељења и служби које прате њихов рад.
Pocetna stranica
Сви стручни сарадници музејских одељења сарађују са стручном библиотеком, одељењем документације, фотолабораторијом и препараторском службом као, и са водичком службом када су у питању поставке, односно тематске изложбе.
СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
Pocetak stranice
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
     
 
 
 
 
       
       
 

 
© Народни музеј Крагујевац 2004