ПРЕПАРАТОРСКА РАДИОНИЦА

У Препараторској радионици Народног музеја Крагујевац се конзервирају предмети од дрвета, ме Pocetna stranica тала, коже, керамике, камена и стакла. Штите се предмети из свих музејских збирака. Годишње се конзервира, у зависности расположивих хемикалија и степена угрожености, од 120 до 140 предмета. Осим за потребе Народног музеја Крагујевац, радионица ради и за наручиоце са стране (Јагодина, Краљево, Аранђеловац, Топола, Горњи Милановац) и културне установе у Крагујевцу (Музеј "Завода Црвена застава", Театар "Јоаким Вујић"), а понекад и за приватна лица, колекционаре.

Препараторску радионицу води...


ФОТОЛАБОРАТОРИЈА


У оквиру делатности фотолабораторије, где приоритет имају заштитна снимања предмета из збирке, фотолабораторија посебно учествује у презентовању фотографија из збирки фотографија које се чувају у збиркама етнолошког и историјског одељења.
Рад на припреми и изради фотографија као експоната за изложбе, као и рад на снимању и обради фотографија за музејске каталоге, снимања самих изложби за потребе музејске документације и за теренски рад су послови фотолабораторије који су такође од великог значаја за рад Музеја.

Фотолабораторију води: Предраг Михајловић, уметник фотографије УЛУПУДС.

ПРЕПАРАТОРСКА РАДИОНИЦА И ФОТОЛАБОРАТОРИЈА
Predmet pre i nakon zahvata
Предмет пре и после
препараторског захвата
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   
     
    
© Народни музеј Крагујевац 2004