`

Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2017. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   

ГАЛЕРИЈА НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
1. Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности „ZOOM  IN – крагујевачки уметници у збиркама Народног музеја Крагујевац„ (25.10.2017.-)
2. Треће међународно тријеналe графике Београд 2017-избора дела страних уметника (28.3.-30.4.2018.)

 
 

КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА:
1. Верољуб Трифуновић" ПРЕСТОНИЧКА АРХИТЕКТУРА КРАГУЈЕВЦА" (14.-2.-14.3.2018..) -спрат
2.МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН:

Изложбе у 2018. години:
1. Стефан Митић, изложба слика на платну (1.3.-22.3.2018.)
2. Бисеркa Петровић, изложба цртежа ''Јединство супротности'' (12.4.-3.5.2018.)

АРХИВА


АМИЏИН КОНАККУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА -Улица Светозара Марковића 21


© Народни музеј Крагујевац 2004