`

Музеј је организовао, учествовао у организацији или преузео близу хиљаду тематских изложби, а, такође, са својим изложбама гостовао у галеријама и музејима у земљи и свету. Повремено је Музеј Pocetna stranica приређивао циклусе изложби српских сликара, великих догађаја из српске и, нарочито, крагујевачке историје, преузимао изложбе УЛУС-а, октобарске салоне. Од 1981. и суорганизатор бијеналних међународних салона антиратне карикатуре.

ТЕМАТСКЕ И ИЗЛОЖБЕ ИЗ ЗБИРКИ НМКГ У 2017. ГОДИНИ
*СТАЛНЕ ПОСТАВКЕ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   

ГАЛЕРИЈА НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ

 
 

КОНАК КНЕЗА МИХАИЛА:
МАЛИ ЛИКОВНИ САЛОН:

Изложбе у 2018. години:
1. Стефан Митић, изложба слика на платну (1.3.-22.3.2018.)АРХИВА


АМИЏИН КОНАККУЋА ПРОТЕ МИЛОЈА БАРЈАКТАРОВИЋА -Улица Светозара Марковића 21


© Народни музеј Крагујевац 2004