Уз прикупљање и обраду предмета збирке одељење континуирано ради на проучавању историје уметно Pocetna stranica сти и уметности Крагујевца и околине и изложбама са каталозима.

Збирка Историјско-уметничког одељења Народног музеја у Крагујевцу подељена је на две веће целине по врстама предмета. Збирку сликарства, скулптуре, графике и цртежа води Татјана Милосављевић, музејски саветник историчар уметности, која је и кустос Галерије, Мали ликовни салон води Маја Станковић историчар уметности.

Подела збирке извршена је на :

-Сликарство (583 предмета): Иконе, Стари мајстори, Српско сликарство 19. века,
-Српско сликарство прве половине 20. века, и Савремено српско сликарство.
-Скулптура (114 предмета)
-Графика и цртеж (496 предмета)
-Примењена уметност (7 предмета)

контакт:tatjanamilosavljevic@muzej.org.rs
majastankovic@muzej.org.rs

СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА-ОДЕЉЕЊЕ ЗА ИСТОРИЈУ УМЕТНОСТИ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
     
     
    
© Народни музеј Крагујевац 2004