ЛОГИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ, ТЕХНИЧКА РЕАЛИЗАЦИЈА, WEBMASTER

Веб сајт и његов садржај су својина Народног музеја Крагујевац.
Сви текстови и слике на овом веб сајту су заштићени законом и њихово објављивање у целини или у деловима није дозвољено, осим уз посебно писмено одобрење Народног музеја Крагујевац.

Веб презентација Народног музеја Крагујевац је израђена у програму Macromedia Dreamweaver MX 2004.

Логичко пројектовање, техничку реализацију презентације, део Веб дизајна презентације и графичке припреме и обраде је урадио Жарко Заграђанин, професор информатике, који је кустос документалиста Народног музеја Крагујевац. Презентација представља његов стручни рад за добијање музејског звања кустос.

Жарко Заграђанин је такође и webmaster презентације

Све примедбе, сугестије и коментаре у вези са функционисањем ове презентације можете послати на e-mail адресу webmastera: profesor@beotel.net

 

 

home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
 
   
     
       
       
 
   
© Народни музеј Крагујевац 2004
Pocetna stranica