ИСТОРИЈСКО-ОДЕЉЕЊЕ--ЗБИРКА ЗАВИЧАЈНЕ КЊИГЕ И ШТАМПЕ

Збирка завичајне књиге и штампе
Pocetna stranica
Фонд Збирке завичајне књиге и штампе формиран је у периоду од 1982. године до данашњих дана. Музејска Збирка завичајне књиге и штампе богата је и разноврсна и већином је чине књиге и публикације које су објављиване у Крагујевцу од краја 19. до краја 20. века. Поред тога, збирка садржи и публикације које нису објављене у Крагујевцу али им је тема Крагујевац и његово подручје.

Збирку води: Бојана Топаловић, виши кустос историчар

Dositej Obradovic ETIKA  iz 1834. g.
Dositej Obradovic SOVJETI ZDRAVOGA RAZUMA iz 1833. g.
R. Markovic CRKVA KNEZA MILOSA U KRAGUJEVCU 1935. g.
GLAS SUMADIJE
KRAGUJEVACKI DNEVNIK
ODJEK SUMADIJE
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
       
       
       
 Pocetak stranice
   
© Народни музеј Крагујевац 2004