У музејским збиркама чува се нешто више од 26.000 предмета и студијски материјал за који се не во Pocetna stranica ди прецизна евиденција. Збирке се обрађују у оквиру стручних одељења:

Археолошка збирка:
-Праисторијска
-Класична
-Средњовековна

Етнолошка збирка:
-Сточарство,  -Земљорадња,  -Текстилна радиност
-Сеоска ношња,  -Штапови и прибор за пушење,  -Музички инструменти,
-Кућа и покућство,  -Допунско привређивање,  -Занати и трговина,
-Градска ношња, -Етнолошка фотодокументација -Писана грађа  и предмети духовне културе

Историјска збирка:
-Збирка историјских предмета-Збирка нумизматике,
-Збирка револуционарне публицистике и штампе,
Збирка плаката, Збирка историјских карата, -Збирка прогласа и летака,
Збирка фоно и видео записа
, Збирка фотографија и разгледница,
-Збирка архивске грађе,-Збирка завичајне књиге и штампе, -Збирка диплома и еснафских писама, -Збирка историјске ликовне грађе

Историјско-уметничка збирка:
-Иконе,  -Страни мајстори,  -Српско сликарство 19. века,
-Српско сликарство прве половине 20. века,  -Савремено српско сликарство,
- Скулптура, -Графика и цртеж,  -Примењена уметност

ЗБИРКЕ НАРОДНОГ МУЗЕЈА КРАГУЈЕВАЦ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
       
 
 
   
           
       
           
 
             
             
             
          
       
 
© Народни музеј Крагујевац 2004