ИСТОРИЈСКО-ОДЕЉЕЊЕ-ЗБИРКА ФОНО ЗАПИСА
Збирка фоно записа

Збирка фоно-записа садржи 129 изјава сећања снимљених на магнетофонске траке. Хронолошки изјаве се односе на: 1914-18, 19191-41, 1941-45, и послератни период. Територијално покривају Крагујевац са околином, Шумадију, Југославију (ФНРЈ, СФРЈ, СРЈ), Изјаве и сећања узета су од учесника Првог светског рата, међуратног периода, рата 1941-45, послератног периода и односе се на одређене историјске догађаје везане за илегалан партијски рад, заробљеништво у логорима, рад у партијским ћелијама, учешће у ратним операцијама, обнови земље итд.

home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
       
       
       
 


   
© Народни музеј Крагујевац 2004