ИСТОРИЈСКО-ОДЕЉЕЊЕ-ЗБИРКА ФОТОГРАФИЈА И РАЗГЛЕДНИЦА

Збирка историјских фотографија

Збирку Pocetna stranica фотографија Историјског одељења чине фотографије, разгледнице и негативи. Најбројније су фотографије снимљене крајем 19. и током прве половине 20. века. Фотографије представљају значајан документ о збивањима у политичкој, војној, привредној и културној историји Крагујевца и околине. Када је у питању тематски оквир, заступљене су: ратне фотографије, породичне фотографије, фотографије знаменитих личности, фотографије значајних установа у граду и околини.
Од разгледница најбројније су топографске разгледнице које дају увид у развој града од почетка до краја 20. века. Посебну пажњу у збирци заслужују албуми Светозара Николића Шоше, значајне личности у оквиру крагујевачке и српске фотографије, као и фотографије крагујевачких фотографа аматера Љубише Ђонића, Чедомиља Павловића Бојаџића и др.

Збирку води: Бојана Топаловић, виши кустос историчар

home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
       
   
Iz albuma S. Nikolica Balkanski ratovi
Iz albuma S. Nikolica Balkanski ratovi
 
   
Zbor radikala u Knicu 1923. god.
III konjicki puk u I  Sv. ratu
 
    
© Народни музеј Крагујевац 2004