ИСТОРИЈСКО-ОДЕЉЕЊЕ-ЗБИРКА ПЛАКАТА
Збирка Pocetna stranica плаката

Збирка је издвојена из збирке оригиналних архивских докумената и има статус самосталне збирке. Хронолошки предмети припадају 19. и 20. веку, као и предмети из 21. века. Територијално се односе на Крагујевац, Шумадију, Поморавље, односно Кнежевину Србију, Краљевину Србију, Краљевину СХС и Југославију, ФНРЈ, СФРЈ, и стране земље. Плакат, проглас, летак, историјске карте из 19. и 20. века везани су за историјске догађаје из поменутих периода и садрже: позиве на митинге, прогласе о одређеним догађајима, позиве за скупове, обавештења о одржавању разних манифестација итд.
Кроз историјске карте приказане су земље, места, насеља у одређеним временским периодима 19. и 20. века.

ПЛАКАТИ
home
  Н А Р О Д Н И    М У З Е Ј    К Р А Г У Ј Е В А Ц      N A R O D N I    M U Z E J    K R A G U J E V A C       T H E    N A T I O N A L    M U S E U M    K R A G U J E V A C
 
 
     
       
     
 


 
© Народни музеј Крагујевац 2004