Античка збирка

АРХЕОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ - АНТИЧКА ЗБИРКА

Античку збирку Народног музеја у Крагујевцу чини 104 инвентарисана предмета и око 800 предмета који су део студијске збирке. Налази потичу са локалитета као што су: Градац, Маскар, Радмиловићи, Топола, Опланић, а до њих се дошло у већој мери рекогносцирањима и археолошким ископавањима (преко 50 %), док се у мањој мери ради о поклонима или случајним налазима ( око 30 %). Систематска ископавања се везују за локалитет Радимиловићи код Кнића и обухватају око 20 % материјала.  

Збирку води: Марија Сарић, виши кустос археолог:

Најзначајнија археолошка истраживања локалитета из античког периода су:

 - 1953.год. археолошка истраживања рановизантијске гробнице у Баљевцу на Ибру;

- 1980.год. археолошка истраживања заштитног типа при акумулацији Гружанског језера на локалитету Пољци и Бабин Гроб у Радмиловићима;

- 1951./2.год. истраживања некрополе на Донићком брду у селу Градац код Баточине, у оквиру које постоји материјал из касне антике; IV-VI век;

- 1952.год. археолошка истраживања мањег обима у Градцу, лок.Јеринино брдо; касна антика; 

- 1953.и 1954.год. археолошка истраживања заштитног типа у Градцу, на брду Ковиљачи; позна антика-сеоба народа; 

- 1952.год. заштитна археолошка истраживања позно-римске зграде у Дивостину, лок.Нумере;

- 1955.год. археолошка истраживања у селу Маскар, лок. Црквине;

- 1980.год. археолошка истраживања на лок.Градина у Доњим Грбицама; антика, III-V век.