Одељење за докуметацију

СТРУЧНА ОДЕЉЕЊА - ДОКУМЕНТАЦИЈА


Компјутерска обрада културних добара из музејских збирки Народног музеја у Крагујевцу: археолошке, етнолошке, историјске, и збирке ликовне уметности спроводи се у оквиру јединственог информатичког система у земљи.
У одељењу документације води се Улазна књига за све музејске предмете, било да су поклоњени, откупљени, откривени на рекогносцирању, ископани приликом археолошких истраживања, из легата или на други начин доспели у установу у којој су, обрађени, заштићени и смештени по музеолошким захтевима.

Одељење документације води Жарко Заграђанин, виши кустос документалиста (професор информатике).