Средњовековна збирка

АРХЕОЛОШКО ОДЕЉЕЊЕ - СРЕДЊЕВЕКОВНА ЗБИРКА


Музеј у Крагујевцу основан је 1. јуна 1949. године. Са постављањем првог управника 1. 12. исте године, предвиђено је поред осталих и формирање археолошке збирке.

Збирка антике и средњег века у оквиру Археолошког одељења издвојена je  2002. године.

Средњевековна археолошка збирка као засебна, издвојена је 2010. године.

 

Изложбе

-2012. изложба „Средњевековни накит из збирки Народног музеја Крагујевац“. Покровитељ Министарство културе и информисања РС.

-2016. изложба „Порекло музичких инструмената код Срба на основу археолошких историјских, етнографских и других података“. Покровитељ Министарство културе и информисања РС.

-2021. изложба  Оружје и живот војника у средњем веку.

 

Публикацијe

- Игор Ђуровић, Средњевековни накит из збирки Народног музеја Крагујевац, Крагујевац 2012.

- Игор Ђуровић, Порекло музичких инструмената код Срба на основу археолошких историјских, етнографских и других података, Крагујевац 2016.

- Igor Đurović, Origins of the Serbian gusle - from the Praehistory to the Middle-Ages, ICONEA publishing - London, 2020.

- Игор Ђуровић, Порекло српских гусала од праисторије до позног средњег века, Крагујевац 2020.

- Игор Ђуровић, Александар Ристић, Средњовековно оружје и опрема из археолошке збирке Народног музеја Крагујевац, 2022.

 

Значајнија археолошка ископавања средњевековних локалитета у околини Крагујевца

- Ископавања у Добрачи на локалитету Умка 1950. године, су прва систематска ископавања обављена на територији коју својом делатношћу покрива музеј. Истраживањима је руководио Милутин Гарашанин, са циљем да истражи праисторијски тумул у склопу истраживања истих на подручју Србије, али је том приликом поред бронзанодопских гробова и једног халштатског, откривена и средњевековна некропола и истражено 75 гробова. Организатор истраживања је био археолошки институт САНУ, а откривени материјал сачињавају покретни налази 13-14. века.

- 1951/2. године у организацији Музеја, истражена је некропола на Донићком Брду у селу Градац код Баточине. Радови су почели новембра 1951. и настављени априла следеће године. Истражено је 40 гробова. Сем касноантичког (4-6. век), откривен је и материјал 10-12. века (накит, керамика и др.).

- Истраживања на платоу Јерининог брда (локалитет Јеринин Град) у селу Градац код Баточине, организовао је Музеј у споразуму са Археолошким  институтом САН, а ископавањима је руководио управник музеја Д. Петровић. Ископавања су вођена августа 1952. године, паралелно са испитивањем палеолитске пећине под Јерининим брдом, којима је руководио Б. Гавела. Истражени су делови бедема, црква у средишњем делу платоа, и 4 млађа гроба под стећцима над градским платном. Покретни налази припадају периодима бакарног, бронзаног, касноантичког и раносредњевековног периода. Некропола са стећцима припада периоду 14-16. века

- Jедно мање ископавање средњевековне некрополе у Корићанима, организовао је Музеј 1952. године, а ископавањима је руководио поново Д. Петровић. Локалитет "Коса" се налази у долини Лепенице. Истражена су 4 средњевековна гроба, а пронађени материјал чине један прстен и бронзана дугмад (кат. 58, 40). 

- У Рогојевцу је 1961. године при ископавању праисторијског тумула истражена и средњевековна некропола са које потиче неколико налаза накита. Истраживања је организовао Археолошки институт.

- Градина у Грбицама, истраживана је 1980. године. Откривени су слојеви гвозденог доба, античког доба (3-5. век), средњег века (12. век). Средњевековну архитектуру чини донжон кула на западном углу утврђења, бедеми и стамбени објекти од ломљеног камена.- 2018. године Народни музеј је организовао археолошка ископавања на локалитету Градина у Грошници. Истражене су четири сонде. Утврђење је приближних димензија 40х80 м елипсоидног је облика, са две кружне куле. Бедем ширине 1,9 м зидан је у техници ломљеног камена са малтером и трпанцем као испуном. Покретни археолошки материјал везује се за византијску културу и указује на кратак живот утврђења у периоду 11-12. века. Претпоставља се да је служила у сврху одбране од нарастајуће српске државе са југа.

-2019. године Народни музеј у сарадњи са општином Баточина је организовао археолошка ископавања на локалитету Јеринин Град у селу Градац код Баточине. Истражен је део чеоне фортификације (бедеми са преградним зидовима). Откривени су делови стамбене архитектуре из касноантичког и праисторијског периода, изузетна количина покретних налаза 10-12. века, 4-6. века и позног бронзаног доба.